Новини

Правила за участие в играта на ДЗП в YouTube канала Andy Studio

30.07.2021

Правила за участие в играта на ДЗП в YouTube канала Andy Studio

1. Организатор на Играта

1.1. Играта на ДЗП (наричана по-долу „Играта“) се организира от „ДАНОН Сердика“ АД, ЕИК 831617210, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1330, ул. Охридско езеро № 3 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на сайта https://www.danone.bg/

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на сайта https://www.danone.bg/. Участниците следва самостоятелно да следят за евентуални промени в настоящите правилата, като Организаторът не е длъжен да уведомява относно промените по други начин освен чрез публикуването на актуалните правила.

1.4. Изпълнител на Играта е „М3“ EООД, ЕИК 831244754, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 60В, ет. 1 („Изпълнител“).

2. Територия и период на провеждане на Играта

2.1. Играта се организира и провежда на територията на България.

2.2. Играта стартира на 30.07.2021г. с начален час – часът на публикуване на видеото, с коeто се обявяват началото и условията за участие в Играта, и ще продължи до 09.08.2021г., 12:00 часа на обяд (българско време).

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице,с постоянен адрес в България, навършило 18 години към датата на вземане на участие в Играта с изключение на служителите на „Данон Сердика“ АД и „М3“ЕООД, както и техни роднини по права и съребрена линия до трета степен.

3.2. Играта се организира от „Данон Сердика“ АД със съдействието на „М3“ ЕООД и през YouTube канала на партньорите за кампанията – Andy Studio. Играта не се спонсорира, одобрява или администрира от YouTube и Instagram по никакъв начин. YouTube и Instagram не носят отговорност по отношение организацията и/или реализирането на Играта.

3.3. Участие в Играта не е обвързано с покупка.

3.4. Включвайки се в Играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработени за целите на реализиране на Играта, определяне и обявяване на печелившите и предоставяне на наградите на печелившите участници, при условията, посочени в настоящите Правила и в Декларацията за защита на поверителността на личните данни, достъпна на: http://bit.ly/2Cu0XdQ.

3.5 За целите на Играта ще бъдат обработени потребителските имена на Instagram профилите, чрез които участниците са се включили в Играта.

3.5 Потребителските имена на печелившите участници ще бъдат публикувани на Instagram страницата на ДЗП, чрез Instagramstory. С цел връчване на наградите, ще бъдат обработени лични данни, необходими за връчване на наградите чрез доставка: три имена на печелившия (или три имена на лицето, което ще получи наградата), телефон за връзка, адрес за доставка на територията на Република България, като по преценка на печелившия, адреса може да бъде на офис на куриер. При връчване на наградите, куриерът ще се увери, че данните на получателя съвпадат с данните, подадени му от изпращача чрез проверка на документ за самоличност и съобразно политиката за защита на личните данни на куриерската фирма. Горните лични данни, събрани за целите на Играта ще бъдат унищожени в срок от 2 месеца, считано от датата на връчване на последната награда. От печелившите участници, следва да бъдат събрани лични данни, необходими за съставяне на задължителна счетоводна документация, свързана с данъчното облагане на награди, чиято стойност надвишава 100лв., а именно – три имена, ЕГН и постоянен адрес. Последните се събират на законово основание и се предоставят на контролните органи за целите на данъчния контрол. Същите се унищожават след изтичане на законоустановения срок за тяхното съхранение.

4. Механизъм за участие в Играта

4.1 Началото на Играта се обявява от Организатора и/или Изпълнителя чрез публикуване нана видеото в YouTube.

4.2. За да се включи в Играта, всеки желаещ, който отговаря на задължителните условия за участие, посочени по-горе, следва през периода на провеждане на Играта, но не по-късно от до 12:00 часа на обяд (българско време) на 9.08.2021 г., да изпълни условията, описани във видеото в YouTube канала на Andy Studio, а именно:

1. Да си направи снимка как яде ДЗП десерт;

2. Да качи снимка в Instagram с хаштаг #snackme и да отбележи профила на ДЗП;

Снимката следва да бъде качена в личния профил на участника и да отговаря на изискванията. Снимки, които нямат отношение към поставеното условие, не се приемат за валидни и респективно не участват в Играта.

4.3. Всеки Участник участва ЕДНОКРАТНО в томболата за определяне на печелившите, независимо от броя на коментарите, които е публикувал.

4.4. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Instagram страницата на ДЗП. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Instagram страницата всеки коментар, отговор и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания.

5. Награди и механизъм за определяне на печелившите участници

5.1. Всеки,който отговаря на условията за участие и е изпълнил задължителните стъпки, посочени по-горе, през периода на провеждане на Играта, участва в томболата и може да спечели една награда, която се състои от:

  • фотоапарат за моментни снимки FUJIFILM INSTAX MINI 11

5.2 За целите и при условията за провеждане на Играта на случаен принцип ще бъде определен общо 1 (един) печеливш участник, който ще спечели 1 (един) брой награда.

5.3. Един участник може да спечели само 1 (една) награда, независимо от броя на публикуваните от него коментари.

5.4. Печелившите участници ще бъдат изтеглени в присъствието на комисия, съставена от представители представители на Изпълнителя „М3“EООД , на случаен принцип измежду всички участници, регистрирали се за участие в Играта по реда и при условията на тези Правила през периода на провеждане на Играта.

За тази цел, Изпълнителят ще използва специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички потребители, които са се регистрирали за участие по реда на тези правила.

5.5. Победителите ще бъдат обявени на Instagram страницата на ДЗП до 18:00 часа на 10.08.2021г. (българско време) чрез изписване/отбелязване на профила в Instagramstory- същият чрез който са коментирали под публикацията за участие в Играта.Допълнително ОРГАНИЗАТОРЪТ ще се свърже чрез лично съобщение в Instagram с победителя.

5.6. Ако избраният победител в играта не предостави данни за доставка на наградата до 5 дни след обявяването му, на случаен принцип ще бъде избран друг победител.

6. Получаване на наградите

6.1. За да получи пратката си, всеки печеливш следва да изпрати лично съобщение на Instagram страницата на ДЗП, съдържащо данните, необходими за доставка на наградата и изготвяне на служебна бележка за подарък на стойност над 100лв. - три имена на печелившия (или три имена на лицето, което ще получи наградата), телефон за връзка, ЕГН, номер на лична карта и точен адрес по лична карта, както и адрес за доставка на територията на Република България, като по преценка на печелившия, адреса може да бъде на офис на куриер. За целите на съставяне на задължителна счетоводна документация, свързана с данъчното облагане на награди, чиято стойност надвишава 100лв., всеки печеливш следва да предостави и допълнителни лични данни: три имена, ЕГН и постоянен адрес. Ако съобщението съдържа повече от един адрес, задължително следва да се посочи кой от посочените е постоянният адрес и до кой следва да се изпрати наградата. Данните, необходими за определяне на потребителите и доставка на наградата се унищожават в срок от 2 (два) месеца от връчване на последната награда. Данните, необходими за съставяне на счетоводна документация (три имена, ЕГН, постоянен адрес) се събират на законово основание и се предоставят на предоставяне на контролните органи за целите на данъчния контрол. Същите се унищожават след изтичане на законоустановения срок за тяхното съхранение.

Повече информация относно обработката на лични данни е публикувана в Декларацията за защита на поверителността на личните данни, достъпна на: http://bit.ly/2Cu0XdQ

Изпращането на данните за доставка и допълнителните данни следва да бъде извършено в срок до 5 (пет) работни дни от установяването на контакт с печелившите участници, съгласно т. 5.5. от Правилата, като в противен случай се приема, че печелившият се отказал от правото си да получи награда. По преценка на печелившия наградата може да бъде получена от друго лице, доколкото печелившия изрично заяви желанието си за това в съобщението и посочи данните на реалния получател. В този случаи, Организаторът и/или Изпълнителят не носят отговорност във връзка с предаване на наградата на печелившия участник.

6.2. Наградата ще бъде изпратена чрез куриер за сметка на Организатора до предоставения от участника адрес, в срок от 7 работни дни от получаване на данните за доставка.

6.3. При получаване на наградата, участникът следва да представи документ за самоличност, чиито данни съвпадат с данните, посочени в съобщението по т. 6.1

6.4. Участникът губи правото си да получи награда в следните случаи:

- ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени в съобщението по т. 6.2. от Правилата;

- ако не предостави данните за доставка съобразно определените е т. 6.1 условия и срок.

- ако се установи, че печелившият не отговаря на условията за участие, предвидени в настоящите Правила и/или по друг начин е нарушил разпоредбите на настоящите Правила.

В горните случаи, наградите, които не могат да бъдат връчени на съответните участници се връчват на изтеглените в последствие участници по реда на изтеглянето им.

Ако за целите на доставката, участникът е предоставил адрес на офис на куриер, Организатора не носи отговорност за доставени, но неполучени награди в срока, определен от съответния куриер.

6.5. Награди, които не могат да бъдат връчени по реда на тези правила, поради неизпълнение на задълженията на печелившите участници, посочени по-горе, остават неразпределени.

7. Специални права и задължения на участниците и Организатора

7.1. Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали и информация, подадени от тях, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да публикуват на страницата, да разпространяват или да популяризират по друг начин посредством страницата каквито и да било материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към престъпления, да нарушава правата на трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на действащото законодателство.

7.2. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание счете за несъответстващо на темата и концепцията на Играта.

7.3. С приемането на настоящите Правила участниците се съгласяват, че за ползването на информацията и/или материалите, предоставени от тях във връзка или по повод на Играта, Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквито и да било компенсация или възнаграждение.

7.4. С приемането на настоящите Правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях данни или друга информация във връзка или по повод на Играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквито и да било компенсация или възнаграждение в тази връзка.

7.5. Участниците гарантират на Организатора необезпокояваното упражняване на правата, предоставени му по настоящия раздел, като участниците ще бъдат изцяло отговорни в случай на каквито и да било претенции в тази връзка от страна на трети лица.

7.6. Описаните в настоящия раздел права и задължения на участниците и Организатора не са лимитирани от крайната дата и приключването на Играта.

8. Отговорност

8.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Instagram страницата, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

8.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Instagram страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

8.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

8.4. Организаторът не носи отговорност в случай че участниците и/или други лицав Играта публикуват снимки, които нарушават авторски права на трети лица.

9. Предсрочно прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това в Instagram страницата на ДЗП.

10. Обработване на лични данни

10.1. С участието си в Играта участниците дават своето изрично, информирано и недвусмислено съгласие относно обработката на личните им данни от страна от Организатора и ако е необходими- определени от него подизпълнители за целите на организиране и провеждане на Играта. Обработката от страна на Организатора и ако е необходимо – определените от него подизпълнители ще се извършва при условията на поверителност и законосъобразност на обработката, съобразно действащото законодателство и Декларацията за поверителност, публикувана на официалната уеб страница на Организатора: http://bit.ly/2Cu0XdQ Обработката ще бъде извършена в необходимия минимум и единствено за целите на реализиране на Играта, определяне на обявяване на печелившите участници и предоставяне на наградите на печелившите участници. Обработката се извършва при стриктно спазване на приложимото законодателство във връзка със защитата на личните данни, в това число Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), подзаконовите нормативни актове по прилагането им и др. Участниците се съгласяват, че Организаторът има право да предоставя личните Ви данни на трети лица, в това число Изпълнителя, отговорни за организацията и провеждането на Играта, доколкото Организатора гарантира, че обработката от страна на тези лица ще се извърши при спазване на приложимото законодателство. Организаторът декларира, че няма да предоставя събраните лични данни във връзка с Играта на други лица, извън предвидените в настоящите правила, освен в предвидените със закон случаи.

10.2. Правата на всички участници, във връзка с обработката на техните лични данни и начина за реализирането им са посочени в Декларацията за поверителност, публикувани на официалната уеб страница на Организатора: http://bit.ly/2Cu0XdQ

11. Други условия

11.1. С включването си в Играта, всеки участник се счита за уведомен и запознат и съгласен с настоящите Официални правила.

11.2. Участниците могат да се свържат с Организатора, чрез лично съобщение в Instagram страницата на ДЗП.

11.3. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Instagram и не следва да се свързва с Instagram. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Instagram. Изключение от горното правило е единствено регистрацията, необходима за ползване на Instagram, по отношение на която отговаря Instagram.

Дата на публикуване и последна актуализация: 28.07.2021 г.

виж всички