Канали за подаване на сигнал

Данон Ви предоставя следните канали за подаване на сигнали за докладване на нередности съгласно приложимото законодателство:


Вътрешно подаване на сигнал

Писмен сигнал

• Чрез специално създаден вътрешен канал – електронна поща: whistleblowing@danone.com;
• На хартиен носител – на адреса за кореспонденция на Дружеството – София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 85-87;
• Електронен формат, като попълните предоставената за целта форма на www.danoneethicsline.com*

Устен сигнал

• по телефон към служителя, отговарящ за разглеждане на сигналите – +359887838717. При подаване на сигнал по телефон, подаващото сигнала лице ще бъде попитано за неговото съгласие за запис на разговора. В случай, че лицето не е съгласно, служителят, отговарящ за сигналите, ще направи пълен и точен препис на разговора.
• Чрез лична среща с лицето, отговарящо за разглеждане на сигналите – Никол Николова, по искане на сигнализиращото лице в уговорен чрез имейла по-горе в подходящ срок;
 
Правилата за вътрешно подаване на сигнали на „Данон Сердика“ АД може да намерите тук.

 


Външно подаване на сигнал

Можете да подадете сигнал и външно, чрез каналите на Комисия за защита на личните данни:
• Електронен формат – по имейл whistleblowing@cpdp.bg,
• На хартиен носител – на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
• Устен сигнал – на място в КЗЛД на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
 
Сигнали се подават чрез попълване на формуляр по образец, който може да бъде намерен на официалния сайт на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), както и като Приложение в Правилата за вътрешно подаване на сигнали на „Данон Сердика“ АД.

В случай, че сигнализиращото лице не използва формуляра по образец, то следва да посочи необходимия минимум от данни по друг подходящ начин. В този случай служителят, отговорен за разглеждането на сигнали, въвежда информацията от сигнала в утвърдения формуляр.

 

* Подадени анонимни сигнали не подлежат на разглеждане по реда на настоящите Правила. При подаване на сигнал чрез www.danoneethicsline.com, попълнената форма следва да съдържа трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв.