Околна среда

Пътят към по-устойчив и здравословен начин на хранене

Всички можем да се съгласим, че начинът, по който произвеждаме и разпределяме храната (т. нар. хранителни системи) и начинът, по който се храним, трябва да се променят към по-устойчиви модели, за да можем да запазим природните ресурси на планетата. Това ... »

По пътя към постигане на кръгова икономика

Опаковката е важен елемент от храните и напитките, които компанията предлага, но в Danone знаем и вярваме, че тя не трябва да бъде за сметка на околната среда. Днес, основната опаковъчна система е неустойчива, тъй като все още е предимно линейна ... »

Регенеративното земеделие и нашата роля

Не от днес Danone работи за разработването и насърчаването на регенеративни модели на селското стопанство, които защитават почвите, дават повече контрол на фермерите и насърчават хуманното отношение към животните. Защото вярваме, че земеделието е в основата на това, което правим, и ... »

Защо е важно да се намалят хранителните отпадъци?

През последните години общественият интерес към хранителните отпадъци и неизползването на част от храната значително се повиши. Кризата, предизвикана от пандемията COVID-19, продължава да онагледява нестабилността и слабостите на нашите хранителни системи. Неоползотворяването на хранителни ресурси се случва, когато годни ... »

Опазването на околната среда е заложено в нашата мисия

Здравословната храна е невъзможна без чиста природа. Затова опазването на околната среда е изключително важен елемент от глобалната мисия на Danone. УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО Опаковките са важен елемент от производството на нашите продукти и ние осъзнаваме, че дейността ни не бива ... »

Въглеродният отпечатък (CO2)

Въглеродният отпечатък (CO2) на представителна извадка от произведените от нас продукти се измерва от 2008 г. насам. Чрез реализирането на различни проекти се стремим да намалим въздействието си върху околната среда по целия жизнен цикъл на нашите продукти – по ... »